چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

 

تبدیل شدن به قطب پژوهشهای ایرانشناسی در جهان یکی از چشم اندازهای اصلی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و از ارکان اصلی قانون اساسنامه است و در این راستا تولید منابع مرجع  از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. زیرا یکی از شاخص‌ها و دما سنج‌های توسعه علمی و فرهنگی هر کشور ءتولید دانشنامه‌ها و منابع مرجع است.