Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

آقا نجف، قلمدان نگار و نقاش ايراني (حدود 1274-1203ق / پس از 1788-1857م).1

از قلمدان نگارهاي معروف سدة سيزدهم بود2 كه به شيوة فرنگي سازي كار مي‌كرد.3 در خانوادة هنرمندي در اصفهان به دنيا آمد، پدر او ميرزا بابا نقاش‌باشي بود.4 علاوه بر قلمدان‌نگاري، آثاري از نقاشي قاب آئينه و جعبه آئينه از او به جاي مانده است. در اثر آشنايي با آثار هنرمندان ايتاليايي، بر روي قلمدان‌هايش تصاويري از حضرت مريم و حضرت عيسي را نقاشي مي‌كرد.5 آثارش را با عبارت «يا شاه نجف» و «كمترين نجفعلي» رقم مي‌زد.6 حدود هفتاد سال عمر كرد و در اصفهان درگذشت.7

از جمله آثار او: قلمدان تصوير يوحنا و منظره (1262ق / 1845م)، قاب آئينه درشكه‌سواران، اسبان و منظره (1274ق / 1875م).

 

مآخذ:

  1. پاكباز، روئين. دايرةالمعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر، 1378، ص 34.
  2. دايرةالمعارف تشيع. بنياد اسلامي طاهر، تهران: 1366، ج 1، ص 131، (مجلة هنر و مردم، ش 21).
  3. پاكباز، روئين. همان. ص 34.
  4. كريم‌زاده‌تبريزي، محمدعلي. احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشاهير نگارگر هند و عثماني. ج 3، لندن: پرينت تو دي، 1370، ص    .
  5. دايرةالمعارف تشيع. همان، ص 131.
  6. پاكباز، روئين. همان. ص 34.
  7. دايرةالمعارف تشيع. همان، ص 131.

علی بوذری