Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

تاریخ سواری و سوار کاری در ایران: کتابی در بارة تاریخچة سوار و سوارکاری ایرانیان از گذشته‌های دور تا این زمان، تألیِفِ سرهنگ دوم دکتر افراخته که در سال 1320 در یک جلد چاپ شده است. کتاب 94 صفحه و شامل یک پیشگفتار و هشت بخش است و در هر شب تعدادی تصویر مربوط به موضوع دیده می‌شود. در پایان کتاب نیز تصاویری از وسایل اسب سواری و اشیاء مربوط به اسب‌ها که در مناطق مختلف ایران به دست آمده و در موزه‌ها نگهداری می‌شود چاپ شده است.

در بخش نخست نویسنده در بارة پیدایش و اصل باستانی اسب صحبت کرده و سپس در بخش‌های بعدی به موضوع‌های زیر پرداخته است: اسب‌های دَرین و تورانی پیشینه و صفات آن‌ها؛ اهمیت واژه‌ اسب و مشتقاتِ آن بر حسب مدارکِ زبان‌شناسی؛ اهمیت اسب‌های ایرانی در تشکیلِ نژاد اسب‌های گیتی، و ورز‌ش‌های سوار در ایران و انتقال آن به سایر ملت‌های؛ پرورش‌اسب و اصول مهمة آن در ایران قدیم؛ اسب در دوره‌های گوناگونی تاریخ ایران؛ یادگاری‌ها و آثار تاریخی اسب و سوارکاری ایرانیان.


مأخذ:

افراخته؟؛ تاریخ سوار و سوارکاری در ایران. تهران: انتشارات- باشگاه سوارکاران، 1320، 94 ص، 1 ج.