Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

جهاد سازندگي، وزارت‌خانه‌اي با هدف خدمت در سازندگي و وظايفي در امور عمراني روستاها و توسعة صنايع، كشاورزي و دامداري.

در 26 خرداد 1358ش به فرمان آيت‌الله خميني*(ره) در پي پيشنهاد دولت موقت و تأييد شوراي انقلاب1 و چنان‌كه در قانون مصوب 8 آذرماه 1362ش آمده است با هدف سازندگي روستاها و مناطق عشايري و محروميت‌زدايي از آن‌ها براي استقلال و خودكفايي كشور تشكيل شد و به مرور امور مربوط به شيلات، منابع طبيعي و عمران مناطق عشايري نيز به اين نهاد واگذار شد.2 شوراي عالي اين سازمان شامل نخست وزير، نمايندة او، نمايندگان رهبر و شوراي انقلاب، دو نفر از شخصيت‌هاي عالم و شش نفر از وزيران به انتخاب نخست وزير، چهار نفر نمايندة منتخب شوراي هماهنگي و تأييد شوراي انقلاب تشكيل مي‌شد.3 در پي گسترش فعاليت‌ها و وظايف اين سازمان، در 1362 به وزارت‌خانه تشكيل شد و در 1382 با وزارت كشاورزي ادغام شدند و نام وزارت جهاد كشاوري يافتند. به دليل اهميت اين سازمان و روحية جهادگري آن 27 خرداد به نام روز جهاد سازندگي اعلام شده ‌است.4

 

مآخذ:

  1. آيت‌الله خميني، سيد روح‌الله. صحيفة نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361ش، ج7، ص135- 136.
  2. [روزها و رويدادها]. قم: پيام مهدي، 1379ش، ص164- 165.
  3. مرادي، محمدعلي؛ افشاري، جواد. مجموعه قوانين و مقررات جهاد سازندگي. تهران: گنج دانش، 1376ش، ص 1-4.
  4. [امام خميني و جهاد سازندگي]. تهران: نشر عروج و مؤسسة نشر آثار امام، 1378ش، ص52.
    اکبر قاسمی