Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

دايي‌جان ناپلئون (ناصر تقوايي، 1355)

     يكي از ماندگارترين و محبوب‌ترين مجموعه‌هاي تلويزيوني‌، كه با اقتباس‌ از رماني‌ به‌‌همين‌ نام ‌نوشتة‌ ايرج‌ پزشك‌زاد ساخته شده، و به‌ هجو اشرافيت متظاهر و سنت‌ها و ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ آن‌ها مي‌پردازد‌. اين مجموعة تلويزيوني، كه در 18 قسمت در قطع 16 ميلي‌متري ساخته شده، توصيفي‌ طنزآميز از عياشي‌ و ول‌نشيني‌هاي خانواده‌اي‌ است كه‌ ظاهراً در ناز و نعمت‌ زندگي‌ مي‌كند؛ اما همة اوقاتش را با گوشه‌ و كنايه‌ زدن‌ به ‌فاميل‌ و چشم‌چراني مي‌گذراند. رمان انتقادي پزشك‌زاد، كارگرداني تقوايي، فيلم‌برداري علي‌رضا زرين‌دست، بازي‌هاي غلام‌حسين نقشينه (در نقش دايي‌جان ناپلئون)، پرويز فني‌زاده (به نقش مش‌قاسم) و پرويز صياد (در نقش اسدالله‌ميرزا) از امتيازهاي اين مجموعه است. اين مجموعه در نيمة اول دهة 1350 دو بار از تلويزيون ملي ايران پخش و با جنجال‌هاي مطبوعاتي مواجه شد.(1)


مآخذ:

1ـ كوتاه شده از مقالة نگارنده در: «معرفي و شناخت ناصر تقوايي»، عباس بهارلو، نشر قطره، 1382، ص62 تا 66.

همچنين نك به: «معرفي و شناخت ناصر تقوايي»، عباس بهارلو، نشر قطره، 1382، ص 271 تا 314.

و: «دنياي تصوير»، شمارة 63، آذر 1377، ص 46 تا 77.

عباس بهارلو