Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

سرگذشت موسيقي در ايران، عنوان کتابی در بارة تاريخچة موسيقي از آغاز مشروطيت تا اوايل سدة 14ش، نگارش روح‌الله خالقي (1324- 2190/1344) با تصویر ودر دو جلد كه در سال‌هاي 1334 و 1335ش چاپ و منتشر شد.

بخش اول مجلّد نخست کتاب سرگذشت موسيقي از آغاز مشروطيت تا انقراض قاجاريه و بخش دوم در مجلّد دوم از افتتاح مدرسة عالي موسيقي توسط علينقي خان وزيري تا پايان 1313ش را شامل مي‌شود.

هدف از تأليف كتاب آشنايي عموم مردم به ويژه دوست‌داران هنر با گذشتة موسيقي ايران است. نویسنده در جلد اول با مقدمه‌اي تاريخي به گذشتة موسيقي ايران نظر مي‌افكند و سپس به برخي سازها، كنسرت‌ها، مشهورترين هنرمندان تار و سنتور، موسيقي نظامي، موسيقي ايراني با سازهاي اروپايي، موسيقي مذهبي، آوازخواني، تصنيف و خوانندگان آن، و برخي نوازندگان صاحب نام و زنان هنرمند مي‌پردازد و با فهرستي از نام موسيقي‌دانان به مطالب جلد نخست پايان مي‌دهد. مطالب جلد دوم را نویسنده بيشتر به علينقي خان وزيري و فعاليت‌ها و تأليفات او دربارة موسيقي ايران اختصاص داده است. كتاب از معتبرترين منابع در تاريخ موسيقي ايران است كه تا كنون چند بار تجديد چاپ شده است.

 

مآخذ:

  1. خالقي، روح‌الله. سرگذشت موسيقي ايران. تهران: انتشارات صفي عليشاه، 1376.

فاطمه اسماعیلی