چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

شاهنامة بايسنقري، نسخة مصور شاهنامه فردوسي، كه به دستور بايسنفر ميرزا در هرات ساخته شد 833ق/ 1430م).1 اين نسخه جمعاً در 690 صفحه به خط نستعليق به همراه 22 نگاره تمام صفحه تدوين شده است.2 كاتب اين نسخه جعفر بايسنقري ـ خوشنويس و سرپرست كتابخانه ـ و نگارگران اين نسخه، مولانا علي، مولانا اميرخليل هستند و قوام‌الدين جلد آن را ساخته است.3 اين نسخه علاوه بر نفاست و زيبايي، از اين نظر اهميت دارد كه خود بايسنقر مقدمه‌اي بر آن نوشته است.4 استفادة بجا از خطوط افقي، عمودي و مورب، گروهبندي سنجيدة پيكره‌ها و تنظيم رنگ دقيق و ... تصاوير متعادل و زيبايي را به وجود آورده است.5 اين نسخه اكنون در كتابخانة كاخ گلستان تهران محفوظ است.6

 

مآخذ:

  1. پاكباز، روئين. دائرةالمعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر، 1378، ص 329.
  2. شريف‌زاده، عبدالمجيد. تاريخ‌نگاري ايران. تهران: حوزة هنري، 1375، ص106.
  3. حسيني، مهدي. ارزش‌هاي جاويدان شاهنامة بايسنقري. حوزة دانشگاهي، ص12.
  4. پاكباز، روئين. نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز. تهران: نارستان، 1379، ص73.
  5. پاكباز، روئين. همان. ص73- 74.
  6. شريف‌زاده، عبدالمجيد. همان. ص106.

علی بوذری