Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

شوراي داوري، شوراي محلي حل اختلاف.

شوراي داوري، مطابق با مادة 1 قانون تشكيل شوراي داوري مصوّب 9/4/1345، به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي از قبيل شكايت از كسبه و پيشه‌وران؛ خسارات جزئي وارد بر وسايل نقليه در تصادفات رانندگي؛ اختلافات مالي؛ اختلافات ميان همسايگان و اختلافات مربوط به كدورت‌هاي خانوادگي يا زناشويي كه در اصل نكاح يا طلاق نباشد، پيش بيني شده1 و به حل و فصل اختلافات مربوط به ساكنين حوزة شورا با يكديگر؛ اختلافات مربوط به ساكنين حوزة شورا با ساكنين حوزة شوراي ديگر؛ اختلافات مربوط به ساكنين حوزه‌هاي ديگر در آن حوزة شورا اختصاص مي‌يابد.2 شوراي داوري، مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان حوزه شوراي داوري، براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد؛ يكي از آنان سمت رياست، دو نفر عضويت اصلي و دو نفر عضويت علي البدل خواهند داشت كه از ميان، رئيس و دو نفر عضو اصلي در اولين جلسة شورا، از سوي معتمدان، توسط رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.3

مآخذ:

  1. مادة 14 قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 9/4/1345 موجود در مجموعة 45.
  2. مادة 12 همان قانون.
  3. مادة 2 همان قانون.
    اسدالله معظمی گودرزی