چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

عباسعلي بيك، (؟/؟) عكاس و شاگرد آقا رضا عكاسباشي* و ناظم «عكاسخانة مباركة همايوني»* در عهد ناصرالدين شاه. در برخي از عكسبرداري‌ها با آقا رضا مشاركت داشته است. نخستين عكاسخانه* براي استفادة عموم مردم، در ذيحجة 1285ق / 1868م زير نظر آقا رضا عكاسباشي و به مديريت عباسعلي بيك در خيابان جباخانه بنياد يافت. اعلان گشايش اين عكاسخانه در روزنامة دولت علية ايران شمارة 630 به چاپ رسيده است.1 در 1286ق / 1869م و پيش از سفر ناصرالدين شاه و مادرش مهدعليا به عتبات در 25 جمادي‌الثاني 1287ق / 1870م عباسعلي بيك مأموريت يافت كه پيشاپيش به  عراق عرب رفته، عكس‌هايي از عتبات و مناظر ضمن راه تهيه كند.2 مأموريت عباسعلي بيك در ماه صفر 1287ق / 1870م پايان يافته و به تهران بازگشت و 79 قطعه از عكس‌هاي گرفته شده به دست او را آقا رضا چاپ كرده در دو آلبوم جداگانه به شاه و مهدعليا تقديم داشت.3 اين عكس‌ها در آلبوم خانة كاخ گلستان نگهداري مي‌شود.

 

مآخذ:

  1. روزنامة دولت علّية ايران. به كوشش جمشيد كيان‌فر و عنايت‌اله رحماني، تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، چ اول، 1372، ج 2، ص 1148.
  2. طهماسب‌پور، محمدرضا. ناصرالدين شاه عكاس. تهران: نشر تاريخ ايران، 1381، ص 74.  
  3. ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. به كوشش كريم امامي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص 58.
محمدرضا طهماسب‌پور