چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

عبدالباقي همداني، ميرزا، از عكاسان اواخر دورة ناصري و دورة مظفرالدين شاه قاجار. وي در مدرسة صنايع مستظرفة كمال‌الملك علم عكاسي تدريس مي‌كرد.1 عكس‌هايي را در سرآغاز ورود صنعت عكاسي به همدان انداخته كه اكنون در مركز اسناد كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي‌شوند.2

عكس‌هايي از وي كه از اعضا و مجالس انجمن اخوت در تهران عكسبرداري كرده، بر جاي مانده است. برروي اغلب عكس‌هاي وي نشان مهري بيضي شكل منگنه‌اي با عبارت: «عكاسخانة عبدالباقي» به فارسي و لاتين مشاهده مي‌شود. عكاسخانة وي در گذر دهباشي حسين تهران3 و تا حدود 1314ق / 1896م داير بوده است.

 

مآخذ:

  1. افشار، ايرج. گنجينة عكس‌هاي ايران. تهران: نشر فرهنگ ايران، 1370، ص 58.
  2. ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. به كوشش كريم امامي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص 142-143.
  3. سعدونديان، سيروس. اتحاديه (نظام مافي)، منصوره. آمار دارالخلافة تهران. تهران: نشر تاريخ ايران، چ 1،  1368، ص 388. 
محمدرضا طهماسب‌پور