Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

فْرَوَهْرْ، حقيقت مينويي و ازلي هر يك از موجودات مينو و گيتي، اعم از اهورا مزدا، امشاسپندان، ايزدان، انسان‌ها، گياهان، جانوران، آب، زمين و... كه در اوستا و متون پهلوي بارها به وجود آن‌ها اشاره شده است.1

براي اين واژه كه در اوستايي فْرَوَشي، در فارسي باستان فْرَوَرْتي، در فارسي ميانه فْرَوَهْرْ و در فارسي فَرْوَر و فَرْوَرد آمده است، معاني گوناگوني ذكر شده كه ماحصل آن‌ها "حمايت كردن" و "پناه دادن" است. واژة فروشي در گاثاها نيامده، اما در يسنة هفت هاتي2 اهورا مزدا همراه با فروشي‌هاي نيكان ستوده شده و هات‌هاي 23 و 26 يسنه و يشت 13 يا "فروردين يشت" به ستايش آنان اختصاص يافته است. فروشي‌ها يا فروهرها عوامل مينويي هستند كه همچون ياوران و كارگزاران اهورا مزدا ادارة امور گوناگون جهان، از جمله نگهداري از آسمان و زمين، مراقبت از رويش گياهان و محافظت از مردمان و جانوران را بر عهده دارند. افزون بر آن‌ها، از آفرينش اهورا مزدا در مقابل نيروهاي اهريمني نيز پاسداري مي‌كنند.3

اورمزد فروهرهاي انسان‌ها را در انتخاب ميان جاودانه ماندن در عالم مينويي و صورت مادي پذيرفتن و به نبرد اهريمن رفتن، و سرانجام به گيتي جاودانه پيوستن آزاد گذاشت؛ فروهرها دومين راه را برگزيدند.4

فروهرها پس از مرگ همچنان پيوند خويش را با خانواده و ديار خود حفظ مي‌كنند، در ده روز آخر سال دوباره به زمين باز مي‌گردند و به بستگان و خان و مان خود سركشي مي‌كنند. نخستين ماه سال فروردين، ماه فروردها است.5

 

مآخذ:

 1. فروردين يشت؛ نيزنك: مينوي خرد. ترجمة احمد تفضلي، تهران: توس، 1380، 48: 23.
 2. يسنا. 37: 3.
 3. يشت‌ها. 13: 1-16 و 53-62.
 4. بندهش. به كوشش مهرداد بهار، تهران: توس، 1380، ص 50.
 5. يشت‌ها. 13: 49-52.

  نيزنك: پورداود، ابراهيم. مقدمة فروردين يشت، يشت‌ها. ترجمة ابراهيم پورداود، تهران: اساطير، 1377، ج 1، ص 583-605؛ موله، ماريان. ايران باستان. ترجمة ژاله آموزگار، تهران: توس، 1377، ص 84-85؛

  Boyce, M. Zoroastrianism, Its Antiquity and Constan Vigour. New York: Mazda, 1992, PP. 106-108, 114; Id. Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices. London: Routledge, 1979, PP. 13, 33-34; Zaehner, R. C. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. London: Weidenfeld, 1975, PP. 146-148.
   فاطمه لاجوردی