Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قهوه‌خانه‌هاي ايران، اثري از علي بلوكباشي در شرح تاريخ شكل‌‌گيري و تحول و نقش اجتماعي . فرهنگي قهوه‌خانه در جامعة ايران كه در 1375 منتشر شده است.

مطالب كتاب در يك پيشگفتار و 12 بخش با عنوان‌هاي معماري، قهوه‌خانه‌هاي قديم، اسباب قهوه‌خانه قهوه‌چيگري، قليانداري، نقالي، نقاشي، لوطيان، پهلوانان، قهوه‌خانه‌هاي كنوني تهران، بازسازي و احياي قهوه‌خانه‌هاي سنتي و فهرست‌ها همراه با 117 تصوير سياه و سفيد و رنگي تأليف و تدوين شده است.

مؤلف در پيشگفتار اجمالاً به شرح برپايي نخستين قهوه‌خانه‌ها در دورة صفوي و رونق آن‌ها در دورة قاجار، نقش قديم قهوه‌خانه در انتقال فرهنگ حماسي كهن ايران، ارتباط آن با زورخانه*، تجمع مردم و پيشه‌وران از هر صنف در آن، پا گرفتن و رشد هنر كلامي و تجسمي نقالي* و نقاشي در آن و سرانجام ناكارآمد شدن آن مي‌پردازد.

در فصل 3 يخش 11 شرح چگونگي بازسازي و احياي قهوه‌خانه‌اي در ميدان راه‌آهن تهران به طور نمادين از معماري كهن قهوه‌خانه و در پايان كتاب ترجمة متن پيشگفتار و زيرنويس عكس‌ها با منبع و تاريخ آن‌ها به انگليسي آمده است.     

علی بلوکباشی