چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

نجف، از شهرهاي عراق در ده كيلومتري غرب كوفه. اين شهر نزديك شهر قديمي حيره بوده،1 و از شهرهاي مقدس شيعيان است. شهرتش به خاطر مرقد اميرالمؤمنين (ع) است و در سال 35 ق مركز حكومت اسلامي مدينةالنبي شد.2 نجف لغتي عربي است.3 به مفهوم جايي بلند كه آب بدان نرسد؛4 بعدها صفت اشرف بدان اضافه شد.5 از اسامي اين شهر عبارتند از طور، ظَهْر، جُودي، رَبْوة، وادي السلام، لسان كه اسامي نجف، مشهد و غَري بيشتر استفاده مي‌شود.6 اين شهر از پنج محلة العمارة، الحويش، البراق، المشرق، الغازية،7 و چهار بازار القاضي، الحويش، الكبير و المشرق تشكيل شده است.8 هواي نجف در تابستان گرم و خشك و در زمستان سرد و سوزناك است.9 اين شهر به دليل دوري از فرات با كمبود آب مواجه است.10 ساكنان آن را اعراب و طوائف عراق و عربستان تشكيل مي‌دهند،11 و جمعيت آن در مقايسه با مساحتش بسيار زياد است. وجود ديوار بر گرداگرد شهر، سبب تنگي كوچه‌ها و خيابان‌ها شده و از گسترش شهر جلوگيري كرده است.12 مردم شهر در تمسك به احكام و آداب ديني كم نظيرند و ايم سوگواري كه از شعائر مهم شيعيان است در اين شهر باشكوه فراوان برگزار مي‌گردد.13 صنعت‌هاي مختلفي در اين شهر رونق داشتند و منسوجات آن به ديگر شهرهاي عراق صادر مي‌گردد. عامل رونق تجارت، تردد و اقامت زائران و جويندگان علوم ديني است.14

 

مآخذ:

 1. گرجي، ابوالقاسم. تاريخ فقه و فقها. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌هاي «سمت»، 1379، ص 224.
 2. مدرس، ميرزا محمدعلي. ريحانةالادب. تبريز: چاپخانة شفق، 1324، ج 4، چ 2، ص 36.
 3. كريمان، حسين. طبرسي و مجمع‌البيان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1341، ج 1 و 2، تجديد به كوشش علي كريمي، مؤسسة انتشارات فرهاني، 1376، ج 1 و 2، ص 32.
 4. ريحانةالادب. ص 33.
 5. تاريخ فقه و فقها. ص 224.
 6. ريحانةالادب. ص 38 و 39.
 7. همان. ص 39.
 8. تاريخ فقه و فقها. همانجا.
 9. همانجا.
 10. طبرسي و مجمع‌البيان. همانجا.
  اسدالله معظمی گودرزی