چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

نظرلي محجوبي، بخشي، خليفه، نوازنده‌ي دوتار*، خواننده و داستان‌گو در منطقه‌ي تركمن حمرا استان گلستان. او در روستاي چاي قوشان از توابع گنبد كاووس به دنيا آمد. شاگرد عاشور بخشي، معروف به عاشور يولمه بود و عاشور يولمه خود شاگرد چاودير بخشي استاد بزرگ موسيقي تركمني بود.

نظرلي از 11 سالگي به فراگيري موسيقي پرداخت و نزد استادان ديگري چون چالمان بخشي، وه ليم‌كو و محمد با قربان غايفي سِنر تلّمذ نمود. نظرلي محجوبي به هر چهار مقام بنيادي و اصلي موسيقي تركمني و هر چهار سبك اصلي در اجراي اين مقام‌ها تسلط كامل داشت. او در كنار موسيقي به كشاورزي و دامداري نيز اشتغال داشت. نظرلي محجوبي آخرين خليفه در موسيقي تركمني ايران به شمار مي‌رفت و در روستاي كولليجه از توابع داشلي برون درگذشت.

 


منابع و مآخذ:

  • پژوهش ميداني و گوبا مرحوم نظرلي محجوبي و بررسي اجراهاي او.
  • بيوگرافي اين استاد در كتاب آيينه و آواز – محمدرضا درويشي- واحد موسيقي حوزه هنري 1376 و نيز كتاب هفت اورنگ. محمدرضا درويشي، بهمن بوستان. واحد موسيقي حوزه هنري 1370 منعكس است.
     محمدرضا درویشی