چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

هفت اورنگ، (964-973ق / 1556-1565م)، واپسين نسخة مصور در معيار نسخ سلطنتي.

ابراهيم ميرزا، برادرزادة شاه طهماسب ـ در 963ق / 1556م حاكم خراسان شد. اين شاهزادة جوان در مشهد كارگاهي بر پا كرد و علاوه بر هنرمندان مقيم خراسان تعدادي از استادان مكتب تبريز را به خدمت گرفت.

مهم‌ترين نسخة مصور كارگاه او، هفت اورنگ جامي بود. اين نسخه داراي 28 نگاره است و پنج خوشنويس معتبر ـ از جمله محمود نيشابوري ـ كتابت آن را بر عهده داشتند. احتمالاً بخش‌هاي مختلف متن به طور جداگانه در مشهد و قزوين و هرات بازنويسي شده است. رد پاي نگارگراني چون ميرزا علي*، مظفر علي*، آقا ميرك*، شيخ محمد* در اين نگاره‌ها قابل تشخيص است.

اين نسخه اكنون در گالري فري‌ير واشينگتن محفوظ است.

 

مآخذ:

  1. تلخيص از: پاكباز، روئين. نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز. تهران: نارستان، 1379، ص 93-94.

علی بوذری