Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

پاكزاد، سيد محمود، (ز1303ش/ د1379) از عكاسان پيشكسوت دوران پهلوي دوم.

سيد محمود پاكزاد از 12 سالگي در يك كارگاه عكاسي در ناصرخسرو مشغول به كار شد. در 1320ش كار خود را در عكاسخانة فتو واهه آغاز كرد و تا 1330 در آن‌جا به كار پرداخت.1 سپس همكاري خود را با سازمان جهانگردي و جلب سياحان در 1325ش با تهية عكس‌هايي از تمام شهرهاي ايران آغاز كرد2 و از 1332ش با تأسيس عكاسخانة اسپرت فيلم، تجربه‌هاي خود را در عكاسي و ارائة خدمات به عكاسان حرفه‌اي و عموم، گسترش داد. او دوره‌اي تخصصي را نيز در 1334ش براي ظهور و چاپ فيلم و عكس‌هاي رنگي در آلمان گذراند.3

عكس‌هاي به جامانده از پاكزاد، نمونة گويايي از چهرة تهران و برخي شهرهاي ايران از دهة 20 تا اواخر دهة پنجاه شمسي است و بسياري از بناها و يادگارهاي معماري كه امروز وجود ندارند، در آنها ديده مي‌شود. گزيده‌اي از عكس‌هاي پاكزاد، در مجموعه‌اي با نام «طهران قديم»4 به چاپ رسيده‌اند.

 

مأخذ:

  1. وخشوري، احمد. پيشكسوتان هنر عكاسي، گفتگو با سيدمحمود پاكزاد، نشرية عكس. س دوم، ش 12، ص43.
  2. صالحي، اميد. گپي با سيدمحمود پاكزاد...، نشرية عكس. س دوازدهم، ش 139، مهر 1377، ص38 و 39.
  3. وخشوري، احمد. همان. ص44؛ نشرية عكاسان ايران. س‌ دوم، ش ‌8، آبان 1373، مصاحبه با سيدمحمود پاكزاد.
  4. پاكزاد، سيدمحمود. طهران قديم. (مجموعه عكس)، تهران: ديد، 1382..
    محمدرضا طهماسب‌پور