Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

پاپازيان، ژوزف. (؟ / ؟)، ژوزف پاپازيان، از عكاسان ارمني نژاد ايراني عهد ناصري و از نخستين هنرمندان گروه هنرپيشگان ايران. او عكاسخانة خود را در 1292ق / 1875م در تهران بنياد نهاد و به دليل استادي و مهارتي كه در اين فن از خود نشان داد به دريافت مدال شير و خورشيد زرّين از دست شاه ايران مفتخر شد. نقش مدال را به عنوان نشانة عكاسخانة خود در پشت عكس‌ها مي‌زد.

در آلبوم شمارة 199 كاخ گلستان، عكس‌هايي از اصفهان و عمارت گلدسته از آثار دوران صفوي كه امروزه تخريب شده‌ است و برخي سران ايل قاجار در لباس رسمي در آلبوم شمارة 158 ديده مي‌شود كه همة آنها داراي نشان نوشته PHOTO. PAPASIANT  مي‌باشند.1

 

مأخذ:

  1. ذكاء، يحيي. تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران. به كوشش كريم امامي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص 62-65، 
یحیی ذکاء
تلخیص‌کننده: محمدرضا طهماسب‌پور