Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

پزشکی قانونی، بکار بردن دانش پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در خدمت قانون،1 و اداره و سازمانی که امور پزشکی قانونی در آن انجام می‌پذیرد. بررسی سلامت جسمی و روحی و ضایعاتی که از جنحه‌ها و جنایت‌ها باقی می‌ماند یا مواردی که در مرافعات حقوقی و جزائی به وسیلة علم طب روشن می‌شود بر عهدة پزشکی قانونی است.1 پزشکان قانونی، کارمندان وزارت دادگستری هستند و از طریق مقامات قضائی پروندهای جزائی و حقوقی به آنان ارجاع می‌گردد.3 اهم وظایف پزشکی قانونی عبارت است از: 1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینکی به دستور مراجع ذیصلاح قضائی. 2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوة قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی 3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی 4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی 5- تبادل اطلاعات علمی.4 نتیجة مراجعات پزشکی قانونی برای اظهار در امری به صورت صدور گواهی‌نامه، گزارش و یا مشورت طبی می‌باشد.

 

مآخذ:

  1. گودرزی، فرامرز. پزشکی قانونی. انتشارات انشتین، 1380، ج1، ص27.
  2. ادیب، محمدحسین. پزشکی قانونی. انتشارات شرکت سهامي چهر، 1327.
  3. گودرزي، همان، ص192.
  4. گودرزي. همان، ص194.
علی‌اکبر اسدزاده