Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

كارت پستال[1]، مأخوذ از فرانسه، ورقة پُستي يا برگ مقوايي كه روي آن چيزي نويسند و به مقصد فرستند. 1

در ايران به كارت پُستال، ورقة پستي نيز گفته‌اند. نخستين كارت پستال‌ها عبارت‌ بودند از كارت‌هايي كه بر  روي آن‌ها طرح‌هاي تزئيني و تصاوير نقاشي شده چاپ شده بود و بعدها بر روي آن‌ها عكس چاپ شد.2 رواج كارت پستال، به سبب تعرفة ناچيز پُستي و سهولت جابجايي‌شان در پايان دهة هفتم سدة نوزدهم (1869) بود كه نخست، در اتريش و پس از آن در انگلستان و فرانسه و ... عرضه ‌شدند.3   رواج كارت پستال از دهه‌هاي آغازين سدة بيستم در ايران آغاز شد و تصاوير آن‌ها منظره‌ها و چشم‌انداز‌هاي شهري و بين ‌شهري يادمان‌هاي تاريخي، چهرة‌ رجال سرشناس4 و تصاوير زيادي از وقايع انقلاب مشروطه را شامل مي‌شد. جمع‌آوري كارت پستال‌هاي عكس‌دار در بين مردم بسيار شايع و هيجان‌انگيز بوده است.5 به همين سبب است كه برخي ورقه‌هاي پُستي بر جاي‌ مانده از عهد قاجار، بي‌ نوشتار و تمبر پُستي نيز بر جاي‌ مانده است.6  مجموعه‌اي از كارت پُستال‌هاي تاريخي ايران توسط قاسم صافي در كتابي به نام كارت پستال‌هاي تاريخي ايران گردآوري و انتشار يافته است.

 

مآخذ

  1. دهخدا، علي‌اكبر. لغت‌نامة دهخدا. ذيل مدخل كارت پُستال.
  2. نجم‌آبادي، مهرداد. ورقه‌هاي پُستي عهد قاجار، فصلنامة عكسنامه. س اول، ش 1، ارديبهشت 1377، ص5.
  3. همان. ص5.
  4. همان. ص7.
  5. صافي، قاسم. كارت پستال‌هاي تاريخي ايران. تهران: مؤسسة فرهنگي گسترش هنر، 1368، ص 16.
  6. نجم‌آبادي. همان. ص7.

[1]. Carte Postal / Post Card

محمدرضا طهماسب‌پور