چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
سایت دانشنامه ایران زمین

Master Page Gallery
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

نوع
  
  
  
  
default.master
default.master
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
minimal.master
minimal.master
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
oslo.master
oslo.master
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
oslo.preview
oslo.preview
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
seattle.master
seattle.master
  
1396/12/16 02:02hajimohammadi, heliye sadat
seattle.preview
seattle.preview
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
seattle_copy(1).master
seattle_copy(1).master
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh
seattle_copy(2).master
seattle_copy(2).master
  
1396/12/06 22:30hajimohammadi, heliye sadat
v4.master
v4.master
  
1396/08/29 21:32Jafari, Talieh